3950 مناقصه عمومی پیمانکاران

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی راه دانش بابل در نظر دارد انتشارات خود را بشرح ذیل به پیمانکار واگذار نماید:

1- مدت قرارداد 10 ماه از تاریخ 02/07/93 لغایت 15/04/94 می باشد.

2- مبلغ مناقصه در پاکت در بسته به مدیر اداری موسسه تحویل داده شود.

3- مبلغ 50% مناقصه پس از برنده شدن طی چکی به امور مالی تحویل داده شود.

در صورت هرگونه سوال با امور اداری موسسه با شماره تلفن 32379892 تماس حاصل فرمایید.تاریخ انتشار:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه