بروزرسانی: 9:57:43 1399/06/17 ترم بندی کاردانی و کارشناسی

عنوان رشته

گروه آموزشي

حداقل واحد

مدير گروه

کارشناس رشته

لینک های دانلود

کاردانی پیوسته

امور اداري

علوم انساني

78

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

حسابداري بازرگاني-حسابداري

علوم انساني

77

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 981 و بعد

ورودی 961 تا 972

ورودی‌ 952 و قبل

ساختمان-کارهاي عمومي ساختمان

فني مهندسي

83

خانم جعفرنیا

دانلود

کاردانی ناپیوسته

مدیریت امور بانکي

علوم انساني

79

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

حسابداري

علوم انساني

90

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت بازرگاني

علوم انساني

74

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت صنعتي کاربردي

علوم انساني

78

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

کارشناسی ناپیوسته

حسابداري

علوم انساني

72

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 961 و بعد

ورودی‌ 952 و قبل

مديريت بازرگاني

علوم انساني

68

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت بيمه

علوم انساني

70

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت جهانگردي

علوم انساني

73

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت صنعتي

علوم انساني

75

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مهندسي اجرايي عمران

فني مهندسي

خانم جعفرنیا

دانلود

کارشناسی پیوسته

اقتصاد 

علوم انساني

152

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

حسابداري

علوم انساني

143

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 961 و بعد

ورودی‌ 952 و قبل

روانشناسي

علوم انساني

146

آقای یحیی زاده

خانم بابانیا

ورودی 97 و بعد

ورودی‌ 95 

مديريت امور بانکي

علوم انساني

145

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت بازرگاني

علوم انساني

140

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 941 و بعد

ورودی‌ 932 و قبل

مديريت صنعتي

علوم انساني

148

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 941 و بعد

ورودی‌ 932 و قبل

مهندسي عمران

فني مهندسي

144

خانم جعفرنیا

دانلود

حقوق

علوم انساني

139

خانم نورعلی زاده

خانم بابانیا

دانلود

مدیریت دولتی

علوم انساني

145

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

رفتن به بالای صفحه