بروزرسانی: 8:2:27 1397/06/07 ترم بندی تحصیلات تکمیلی

رشته

گرایش

گروه آموزشي

حداقل واحد

مرتبط

غیر مرتبط

حسابداری

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

علوم ‌اقتصادی

اقتصاد اسلامی

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

علوم ‌اقتصادی

بانکداری اسلامی

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین‌المللی

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیك

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت کسب و کار

مالی

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

رفتن به بالای صفحه