بروزرسانی: 10:12:11 1402/12/13 ترم بندی کاردانی و کارشناسی

مقطع

عنوان رشته

حداقل واحد

مدیر گروه

کارشناس رشته

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

کاردانی پیوسته

امور اداری

78


خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کاردانی پیوسته

حسابداری بازرگانی-حسابداری

77

خانم عرب

خانم جعفرنیا

ورودی 981 و بعد

ورودی 961 تا 972

ورودی 952 و قبل

کاردانی پیوسته

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

83

 

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کاردانی ناپیوسته

مدیریت امور بانکی

79

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کاردانی ناپیوسته

حسابداری

90

خانم عرب

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کاردانی ناپیوسته

مدیریت بازرگانی

74

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کاردانی ناپیوسته

مدیریت صنعتی کاربردی

78

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

71

خانم عرب

خانم جعفرنیا

ورودی 961 و بعد

ورودی 1400و بعد

 

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت بازرگانی

68

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت بیمه

70

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت جهانگردی

73

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت صنعتی

75

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی اجرایی عمران

 

 

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

اقتصاد

152

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

حسابداری

146

خانم عرب

خانم جعفرنیا

ورودی 961 و بعد

ورودی 952 و قبل

ورودی 1400 و بعد 

کارشناسی پیوسته

روانشناسی

146

آقای یحیی زاده

خانم جعفرنیا


دانلود

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت امور بانکی

145

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت بازرگانی

140

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

ورودی 941 و بعد

ورودی 932 و قبل

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت صنعتی

148

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

ورودی 941 و بعد

ورودی 932 و قبل

 

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

144

 

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

حقوق

140

خانم نورعلی زاده

خانم جعفرنیا

ورودی 991 و بعد

ورودی 982 و قبل

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت مالی

 

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت دولتی

145

خانم طهماسبی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

رفتن به بالای صفحه