بروزرسانی: 9:54:55 1401/12/07 ترم بندی کاردانی و کارشناسی

مقطع

عنوان رشته

حداقل واحد

مدیر گروه

کارشناس رشته

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

کاردانی پیوسته

امور اداری

78

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کاردانی پیوسته

حسابداری بازرگانی-حسابداری

77

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 981 و بعد

ورودی 961 تا 972

ورودی 952 و قبل

کاردانی پیوسته

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

83

 

آقای عسکری نژاد

دانلود

 

 

کاردانی ناپیوسته

مدیریت امور بانکی

79

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کاردانی ناپیوسته

حسابداری

90

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کاردانی ناپیوسته

مدیریت بازرگانی

74

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کاردانی ناپیوسته

مدیریت صنعتی کاربردی

78

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

71

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 961 و بعد

ورودی 1400و بعد

 

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت بازرگانی

68

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت بیمه

70

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت جهانگردی

73

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت صنعتی

75

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی اجرایی عمران

 

 

آقای عسکری نژاد

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

اقتصاد

152

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

حسابداری

146

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 961 و بعد

ورودی 952 و قبل

ورودی 1400 و بعد 

کارشناسی پیوسته

روانشناسی

146

آقای یحیی زاده

خانم یحیی زاده

ورودی 97 و بعد

دانلود

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت امور بانکی

145

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت بازرگانی

140

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

ورودی 941 و بعد

ورودی 932 و قبل

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت صنعتی

148

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

ورودی 941 و بعد

ورودی 932 و قبل

 

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

144

 

آقای عسکری نژاد

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

حقوق

140

خانم نورعلی زاده

آقای عسکری نژاد

ورودی 991 و بعد

ورودی 982 و قبل

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت مالی

 

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

کارشناسی پیوسته

مدیریت دولتی

145

آقای شبابی

خانم یحیی زاده

دانلود

 

 

رفتن به بالای صفحه