بروزرسانی: 9:39:25 1395/08/16 نقشه موسسه
آدرس پستی:
  • بابل-کمربندی شرقی- چهارراه معتمدی-خیابان تربیت معلم-بالاتر از تربیت معلم-موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

        کدپستی : 47441-47157

 

نام واحد

شماره تلفن

حوزه ریاست

011-32379896

فکس حوزه ریاست

011-32379892

حسابداری

011-32379891

سایت کامپیوتر

011-32379893

دبیرخانه

011-32379894

حراست

011-32379895

اداره آموزش

011-32379912

تلفن گویا

011-32379913-6

رفتن به بالای صفحه