مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی راه دانش بابل
 نام مرتضی مرتضی حسینعلی بیگی
 نام خانوادگی حسینعلی بیگی
 ایمیل
 سمت رئیس موسسه
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمود محمود یحیی زاده فر
 نام خانوادگی یحیی زاده فر
 ایمیل
 سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمدتقی محمدتقی گیلک حکیم آبادی
 نام خانوادگی گیلک حکیم آبادی
 ایمیل
 سمت معاونت پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام احمد احمد جعفری صمیمی
 نام خانوادگی جعفری صمیمی
 ایمیل
 سمت معاونت اداری و مالی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد پور اسمعیل
 نام خانوادگی پور اسمعیل
 ایمیل
 سمت مدیر اداری
 تحصیلات دانشجوی دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام حکیمه حکیمه جعفرنیا چاری
 نام خانوادگی جعفرنیا چاری
 ایمیل
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محبوبه محبوبه عرب
 نام خانوادگی عرب
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام دانیال دانیال حاجی آقانژاد اردشیری
 نام خانوادگی حاجی آقانژاد اردشیری
 ایمیل
 سمت خدماتی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام ندا ندا رنجبر
 نام خانوادگی رنجبر
 ایمیل
 سمت مسئول رشته
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد صادقی عالمی
 نام خانوادگی صادقی عالمی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام منا منا یحیی زاده
 نام خانوادگی یحیی زاده
 ایمیل
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهسا مهسا عباسنژاد زواردهی
 نام خانوادگی عباسنژاد زواردهی
 ایمیل
 سمت مسئول حسابداری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد گیلک حکیم آبادی
 نام خانوادگی گیلک حکیم آبادی
 ایمیل
 سمت مدیر آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهدی مهدی رضائی
 نام خانوادگی رضائی
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهدی مهدی عسکری نژاد امیری
 نام خانوادگی عسکری نژاد امیری
 ایمیل
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهدی مهدی حاتمی داودی
 نام خانوادگی حاتمی داودی
 ایمیل
 سمت کارپرداز
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام منانه منانه شهیری
 نام خانوادگی شهیری
 ایمیل
 سمت مسئول انفورماتیک
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام هومن هومن شبابی
 نام خانوادگی شبابی
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام سیدمنوچهر سیدمنوچهر سیدزاده اطاقسرائی
 نام خانوادگی سیدزاده اطاقسرائی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام حمیده حمیده جعفرنیا چاری
 نام خانوادگی جعفرنیا چاری
 ایمیل
 سمت مسئول بایگانی و دبیرخانه آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام رقیه رقیه باقرزاده عوری
 نام خانوادگی باقرزاده عوری
 ایمیل
 سمت مسئول دبیرخانه - کارگزینی - صندوق رفاه دانشجویان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام سیده نرجس خاتون سیده نرجس خاتون موسوی
 نام خانوادگی موسوی
 ایمیل
 سمت مسئول کتابخانه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
رفتن به بالای صفحه