مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارکنان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی راه دانش بابل
 نام هومن هومن شبابی
 نام خانوادگی شبابی
 ایمیل
 سمت سرپرست موسسه و هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام ابوالقاسم ابوالقاسم اثنی عشری
 نام خانوادگی اثنی عشری
 ایمیل
 سمت معاون آموزشی و عضو هیات موسس
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام احمد احمد جعفری صمیمی
 نام خانوادگی جعفری صمیمی
 ایمیل
 سمت عضو هیات موسس و هیات امنا
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مرتضی مرتضی حسینعلی بیگی
 نام خانوادگی حسینعلی بیگی
 ایمیل
 سمت عضو هیات موسس
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام علی اکبر علی اکبر شهیری طبرستانی
 نام خانوادگی شهیری طبرستانی
 ایمیل
 سمت عضو هیات موسس
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مرتضی مرتضی عسکری نژاد
 نام خانوادگی عسکری نژاد
 ایمیل
 سمت معاون اداری و مالی و هیات موسس
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمدتقی محمدتقی گیلک حکیم آبادی
 نام خانوادگی گیلک حکیم آبادی
 ایمیل
 سمت عضو هیات موسس و هیات امنا
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد جواد محمد جواد نصیری
 نام خانوادگی نصیری
 ایمیل
 سمت عضو هیات موسس
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمود محمود یحیی زاده فر
 نام خانوادگی یحیی زاده فر
 ایمیل
 سمت عضو هیات موسس
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام علی اصغر علی اصغر موسوی
 نام خانوادگی موسوی
 ایمیل
 سمت عضو هیات موسس
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام رقیه رقیه باقرزاده عوری
 نام خانوادگی باقرزاده عوری
 ایمیل
 سمت مسئول دبیرخانه - کارگزینی - صندوق رفاه دانشجویان
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام حمیده حمیده جعفرنیا چاری
 نام خانوادگی جعفرنیا چاری
 ایمیل
 سمت کارشناس رشته، مسئول بایگانی و دبیرخانه آموزش و امور فارغ التحصیلان
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام منانه منانه شهیری
 نام خانوادگی شهیری
 ایمیل
 سمت مدیریت فناوری اطلاعات
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهدی مهدی حاتمی داودی
 نام خانوادگی حاتمی داودی
 ایمیل
 سمت کارپرداز
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد گیلک حکیم آبادی
 نام خانوادگی گیلک حکیم آبادی
 ایمیل
 سمت مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهسا مهسا عباسنژاد زواردهی
 نام خانوادگی عباسنژاد زواردهی
 ایمیل
 سمت مسئول حسابداری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام منا منا یحیی زاده
 نام خانوادگی یحیی زاده
 ایمیل
 سمت کارشناس مالی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد صادقی عالمی
 نام خانوادگی صادقی عالمی
 ایمیل
 سمت حراست
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام ندا ندا رنجبر
 نام خانوادگی رنجبر
 ایمیل
 سمت مسئول رشته کارشناسی ارشد و امور فارغ التحصیلان
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام دانیال دانیال  اردشیری
 نام خانوادگی اردشیری
 ایمیل
 سمت حراست
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد پور اسمعیل
 نام خانوادگی پور اسمعیل
 ایمیل
 سمت مدیر اداری و مسول حراست
 تحصیلات دانشجوی دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محبوبه محبوبه عرب
 نام خانوادگی عرب
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام علی علی ملک نژاد
 نام خانوادگی ملک نژاد
 ایمیل
 سمت حراست
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مریم مریم طالبی
 نام خانوادگی طالبی
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام ندا ندا طهماسبی
 نام خانوادگی طهماسبی
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام امید امید فیروزجاِیی فر
 نام خانوادگی فیروزجاِیی فر
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام میلاد میلاد فرزین
 نام خانوادگی فرزین
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام کوثر کوثر شکریان کوکنده
 نام خانوادگی شکریان کوکنده
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
رفتن به بالای صفحه