تاریخ بروز رسانی: 10:2:17 1403/03/07 لیست گروه‌های آموزشی
مجموعه مدیریت
 • کاردانی پیوسته امور اداری 
 • کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 
 • کاردانی ناپیوسته مدیریت امور بانکی
 • کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی کاربردی 
 • کاردانی ناپیوسته امور مالی و مالیاتی 
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
 • کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی
 • کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
 • کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت کسب و کار - مالی
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت مالی
حسابداری
 • کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری
 •  کاردانی ناپیوسته حسابداری
 • کارشناسی ناپیوسته حسابداری
 • کارشناسی پیوسته حسابداری
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری
روانشناسی
 • کارشناسی پیوسته روانشناسی
حقوق
 • کارشناسی پیوسته حقوق
علوم اقتصادی
 • کارشناسی پیوسته اقتصاد 
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی
مهندسی عمران
 • کاردانی پیوسته ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
 • کارشناسی پیوسته مهندسی عمران


رفتن به بالای صفحه