بروزرسانی: 10:0:43 1396/03/30 معاونت پژوهشی و فناوری

نام: محمد تقي
نام خانوادگي : گيلک حکيم آبادي
تاريخ تولد:  10/2/1334
محل تولد: استان گلستان

پست الکترونیک: Mgilak@umz.ac.ir


 

سوابق تحصیلی

كارشناسي - مهندسي ماشين آلات کشاورزي، دانشگاه تبريز،  بهمن 1358 و کارشناسی اقتصاد نظری(70 واحد) دانشگاه مفید قم سال 1371
كارشناسي ارشد - برنامه ريزي و توسعه اقتصادي ،دانشگاه تهران ، خرداد 1373
دكتري - علوم اقتصادي، دانشگاه تهران ، خرداد 1379

 

مقالات 

1.         گیلک حکیم آبادی محمد تقی(1379) ،تحلیل مقایسه ای آثار توزیعی مالیات بر درآمد در اسلام و نظام مالیات بر درآمد ایران،مجله تحقیقات اقتصادی،

2.         ------------------------(1381)، اقتصاد دینی و اقتصاد دین،فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی،ش 8 ، 1381

3.         ------------------------(1383)، درس هایی از اصلاحات مالیاتی درجهان : مطالعه ی موردی ایران، پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،

4.         --------------------- ،اثنی عشری ابوالقاسم و احمد پور هادی(1385) ،ارزیابی کارایی یک بانک تجاری،مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران،جستارهای اقتصادی،ش 5

5.         گیلک حکیم آبادی محمد تقی(1385) ،بررسی توان زکات (گندم و جو ) در کاهش فقر : مطالعه موردی استان گلستان،نامه اقتصادی (مفید)،ش1 ،

6.         گیلک حکیم آبادی محمد تقی(1385)، اندازه گیری فقر در استان سرسبز مازندران، پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال 6 ش 22

7.         علمی، زهرا (میلا) ، گیلک حکیم آبادی، محمد تقی و پورقربان، محمد رضا(1386) ،  محاسبه شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383  ،   تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران » زمستان 1386 - شماره 81  

8.         گیلک حکیم آبادی محمد تقی، جعفري صميمي احمد و مولانا مسيح(1389)،مدل رتبه بندي ريسك اعتباري كشورهاي درحال توسعه به روش تحليل مؤلفه هاي مستقل، جستارهاي اقتصادي،سال 7،ش 14

9.         صفایی کناری علیرضا،گیلک حکیم آبادی محمد تقی،حسینی سید عماد(1389)،بررسی کارایی طرح سالم سازی دریای خزر در شهرستان بابلسر در سال 1386 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ،پژوهش نامه علوم ورزشی،سال 6 ش 11

10.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی (1390)،مطالعه تطبیقی حمایت های مالیاتی از کمک های خیریه در جهان، پژوهشنامه مالیات،ش 60.

11.       گیلک حکیم آبادی محمد تقی و زینت کرامتی(1392) بررسی اثر نابرابری بر فقر با توجه به آموزه های اسلامی و آزمون تجربی در کشورهای منتخب ،جستارهای اقتصادی، ش 19.

12.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی و کمال سعادتی(1392)،توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران با روش تحلیل وقوع منفعت، پؤوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال 21، ش 66، ص 5-22.

13.      پورفرج علیرضا ، گیلک حکیم آبادی محمد تقی و انصاری سامانی(1394) ، دینداری و رفتار اقتصادی ؛ روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش2(14)، صص 33-68.

14.      کریمی پتانلار سعید، گیلک حکیم آبادی محمد تقی و نوچمنی صابر(1394) ، بررسی تاثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی مطالعه موردی کشورهای منتخب، فصلنامه پژوهشنامه مالیات ،سال 23 ،ش 27 ،صص 63-90.

15.      کریمی موغاری زهرا ، اسدی گرجی حسین و گیلک حکیم آبادی محمد تقی(  1394 ) ، عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکهای تجاری(مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا-استان مازندران)،مجله اقتصاد پولی ، مالی، ش 10(22)، صص 206-235.

16.      پورفرج علیرضا ، گیلک حکیم آبادی محمد تقی ، انصاری سامانی و باجلان علی اکبر(1393)، دین و رفتار اجتماعی : بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی، دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، س 11 ، ش 22، صص 187-216.

17.      راسخی سعید ؛ گیلک حکیم‌آبادی محمدتقی  و جباری خشکرودی سیده وجیهه (1394) رقابت‌پذیری بخش کشاورزی کشورهای منتخب با تأکید بر ایران، مجله اقتصادی، دوره 15 ، ش 9و10 ، صص 35-466.

18.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی (1390)،مطالعه تطبیقی حمایت های مالیاتی از کمک های خیریه در جهان، پژوهشنامه مالیات،ش 60.

19.     
-------------------------(1379)، امکان جایگزینی مالیات بر درآمد با خمس،خلاصه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)

20.      ------------------------، تطبيق نظريه شهيد صدر در باره عدالت توزيعي در اقتصاد ايران، همايش بين المللي بررسي انديشه هاي اقتصادي آيت الله  شهيد صدر، قم ،

22.      --------------------------- (1387)،مقايسه  وجوه شرعي (زكات و خمس) با ماليات،مجموعه مقالات همايش مباني فقهي و اقتصادي  ماليات هاي اسلامي،سازمان انتشارات دانشگاه مفيد، قم،

23.      -------------------------- (1389) ،ارزيابي نقش باز توزيعي مالياتهاي مستقيم: ماليات هاي اسلامي  در برابر ماليات هاي متعارف،دومين همايش ماليات هاي اسلامي جایگاه مالیات های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آن ها ، مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد، قم،

24.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی، میرزا آقانسب ایمان و گرگانی فیروزجایی داود(1389)، بررسی اثر فعالیت های دولت های س ار انقلاب بر جایگاه استان مازندران از نظر توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

25.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی،کریمی موغاری و حسینی سیده زهرا(1389)،بررسی تحولات بهره وری در زیز بخش های صنعت ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ،بابلسر

26.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی،کریمی پتانلار سعید و امین حاکی علیرضا(1389)،آسیب شناسی تحقق دزآمدهای مالیلتی در ایران،خلاصه مقالات چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، شیراز

27.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی(1389)،انگیزه های مالیاتی و کمک های خیریه در ایران،خلاصه مقالات سومین همایش مالیات های اسلامی :همگرایی مالیات های اسلامی و مالیات های موجود و جدید، دانشکاه مقید ،قم.

28.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی، تقي نژاد عمران وحيد  و حيدرتبار اسبك مريم(1390)، هرينه رفاهي تورم، مجموعه مقالات دومين همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ،بابلسر

29.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی وجلالی افتری مهدی( 1391)،تاثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران، همایش ملی جهاد اقتصادی،دانشگاه مازندران.  

30.      کریمی زهرا، اسدی گرجی حسین،  گیلک حکیم آبادی محمد تقی(1391)، عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران)، همایش ملی جهاد اقتصادی،دانشگاه مازندران.

31.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی و انصاری سامانی حبیب(1391)، بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران)، مچموعه مقالات پنچمین همایش مالیاتهای اسلامی، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس.

32.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی، تقي نژاد عمران وحيد  و حيدرتبار اسبك مريم(1390)، هرينه رفاهي تورم، مجموعه مقالات دومين همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ،بابلسر

33.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی وجلالی افتری مهدی( 1391)،تاثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران، همایش ملی جهاد اقتصادی،دانشگاه مازندران.  

34.      کریمی زهرا، اسدی گرجی حسین،  گیلک حکیم آبادی محمد تقی(1391)، عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران)، همایش ملی جهاد اقتصادی،دانشگاه مازندران.

35.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی و انصاری سامانی حبیب(1391)، بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران)، مچموعه مقالات پنچمین همایش مالیاتهای اسلامی، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس.

36.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی و حلاجیان سعید(1392)، بررسی کارایی بانک ملی ایران: مطالعه موردی غرب استان مازندران، چهارمين همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ، دانشگاه مازندران.

37.      تقی نژاد عمران وحید ؛گیلک حکیم آبادی محمد تقی و کیا مقدم محمد(1392)،  اثر مخارج دولت بر نرخ بهره واقعی : مطالعه موردی ایران، چهارمين همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ، دانشگاه مازندران.                             

38.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی و حلاجیان سعید(1392)، بررسی کارایی بانک‌ ملی ایران به روش DEA؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر ، پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها  (DEA)،رامسر.

39.      گیلک حکیم آبادی محمد تقی، احسانی محمد علی و حلاجیان سعید(1392)، بررسی کارایی بانک‌ ملی ایران به روش تحلیل پوششی داده‌های پنجره‌ای؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر(1386تا1390، پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها  (DEA)،رامسر. 

40.       گیلک حکیم‌آبادی محمدتقی؛ عیسی زاده یوسف و جلال زهرا (1394) ، اثر زیر ساخت و بهره مندی از فناوری  اطلاعات و ارتباطات بر فقر : یک مطالعه موردی، ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر.

41.      تقی نژاد عمران وحید ؛گیلک حکیم آبادی محمد تقی و بزرگی خدیجه(1394)، اثر فساد بر اقتصاد سایه ای : مطالعه موردی کشورهای منا، ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر.

 

1.        Karimi Petanlar Saeed,Gilak Hakimabadi Mohammad Taghi,Jafari Samimi Ahmad,Aminkhaki Alireza(2011),An Estimation of Tax Evasion in Iran,journal of Economics and Behavioral Studies,Vol.3 No.1

 

2.        Mohamad Taghi Gilak Saeed Karimi Petanlar,Ahmad Jafari Samimi, Alireza Aminkhaki(2012),A Comparative Study between Formal and Informal Tax Evasion in Ira, J. Basic. APPL. Sci. Res., 2(5)5342-5345.

 

3.        Saeed Karimi Petanlar, Mohamad Taghi Gilak, Ahmad Jafari Samimi, Alireza Aminkhaki(2012),Investigation of  Main Factors on Tax Evasion in Iran, J. Basic.  Appl. Sci. Res., 2(5)5182-5184.

 

4.        Saeed Karimi Petanlar, Mohamad Taghi Gilak, Ahmad Jafari Samimi, Alireza Aminkhaki(2012),An Estimation of Tax Evasion in Iran; the Potential Legal Approach, American Journal of Scientific ResearchISSN 1450-223X Issue 45 , pp. 110-114.

          

5.        Mohamad Taghi Gilak Saeed Karimi Petanlar,Ahmad Jafari Samimi, Alireza Aminkhaki(2012), The Nonlinear Effect of Effective Tax Rate onTax Evasion in Iran, American Journal of Scientific Research,ISSN 1450-223X Issue 46 (2012), pp. 43-46.

 

 

 

 فعاليت آموزشي (تدريس دروس)

 

1. اقتصاد بخش عمومي و ماليه عمومي(کارشناسی، ارشد و دکتری(

2. پول و بانکداري (کارشناسی ، ارشد و دکتری)

3. اقتصاد توسعه( کارشناسی و ارشد(

4. اقتصاد اسلامي(کارشناسی، ارشد و دکتری(

5. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان(کارشناسی)

6.  اقتصاد خرد با نگرش اسلامی ( ارشد)

7. نظام پولی و مالی اسلامی (ارشد)

  

علایق پژوهشی

اقتصاد بخش عمومی ، اقتصاد اسلامی ، حقوق و اقتصاد ، اقتصاد پولی

  

جایزه علمی

 

کتاب نگرش علمی به هزینه درآمد دولت اسلامی 3 جایزه از ارشاد، حوزه علمیه و آموزش عالی گرفت

 

رفتن به بالای صفحه