بروزرسانی: 12:59:18 1398/08/19 ترم بندی تحصیلات تکمیلی

رشته

گرایش

گروه آموزشي

مدیر گروه

کارشناس رشته

مرتبط

غیر مرتبط

حسابداری

علوم انساني

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

علوم ‌اقتصادی

اقتصاد اسلامی

علوم انساني

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

علوم ‌اقتصادی

بانکداری اسلامی

علوم انساني

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

علوم انساني

خانم دکتر عرب

آقای گیلک

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین‌المللی

علوم انساني

خانم دکتر طهماسبی

آقای گیلک

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیك

علوم انساني

خانم دکتر عرب

آقای گیلک

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

علوم انساني

خانم دکتر طهماسبی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

علوم انساني

خانم دکتر طهماسبی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت کسب و کار

مالی

علوم انساني

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت مالی

علوم انساني

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

رفتن به بالای صفحه